Algemene voorwaarden

Art. 1. De autorijschool

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van autorijschool Rijmewijs te Rotterdam. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leerlingen van de autorijschool , de autorijschool en overige relaties van autorijschool Rijmewijs.

1.2. De autorijschool draagt er zorg voor, dat les wordt gegeven door instructeurs die aan de bepaling van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoen.

1.3 De lesauto goed onderhouden, goed verzekerd is en voldoet aan de CBR normen.

1.4 De autorijschool draagt er zorg voor dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

1.5 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

Art. 2. De leerling

2.1. De leerling is verplicht het lesgeld zoals in de tarieven, per les contant te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Betalingsbewijs wordt na voltooiing van de opleiding verstrekt.

2.2. Wanneer een leerling gebruik wil maken van een aanbieding, is de leerling verplicht het bedrag voor de eerste les te voldoen aan de autorijschool, tenzij anders is overeengekomen. Voor betalingstermijnen wordt er nader afgesproken en vastgelegd hoe de betaling zal geschieden.

2.3. De leerling is bij aanvang van de lessen minimaal 16,5 jaar.

2.4 De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

Art. 3. Niet nakomen van afspraken en/of betalingen

3.1. Als de leerling niet de gemaakte afspraken en/of betalingen nakomt, heeft de autorijschool het recht een verzoek te doen tot vooruitbetaling van enkele lessen of de lesovereenkomst per direct van rechtswege te ontbinden en alle openstaande vorderingen te verhalen op de leerling. De autorijschool behoudt zich het recht deze vordering uit te besteden aan een door de autorijschool aangewezen incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de leerling.

3.2. Wanneer de leerling een overeenkomst met de autorijschool heeft gesloten voor lespakketten en de betaling hiervan niet nakomt, behoud de autorijschool zich het recht dit bedrag, vermeerderd met de geldende leges en administratiekosten, in een keer terug te vorderen via een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.

3.3. Lespakketten zijn 12 maanden geldig. Na het vervallen van het lespakket kan er geen aanspraak meer worden gedaan op examens/rijlessen en lespakketten die verlopen zijn. Startdatum lespakket is de 1e les van het pakket dat vermeld wordt op de afsprakenkaart. De leerling is zelfs na het verlopen van zijn lespakket het verschuldigde lespakketprijs verschuldigd aan de autorijschool.

Art. 4. Vrijwaring

4.1. De leerling verklaart bij aanvang van de rijlessen, dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd en zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.

4.2. De autorijschool is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt (zoals extreem roekeloos rijgedrag, onder invloed van verdovende middelen, medicijngebruik die de rijvaardigheden kunnen beïnvloeden en alle andere vormen die door de wegenverkeerswet strafbaar zijn).

4.3. De autorijschool en de door deze vertegenwoordigde, de instructeur, stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor behaalde resultaten betreffende de tussentijdse toets, examens en/of andere door het examenbureau getoetste onderdelen voor de rijbevoegdheid.

Art. 5. De les

5.1. Een lesuur bedraagt 60 minuten. De leerling dient, bij verhindering de lesafspraak uiterlijk binnen 24 uur vóór de afgesproken tijd/ les af te zeggen. Wanneer niet wordt afgezegd is de leerling de volledige lesprijs verschuldigd aan de autorijschool.

5.2. Het lesuur start op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de autorijschool.

5.3. Het actietarief proefles geldt éénmalig per leerling. Actietarief proefles geldt niet voor leerlingen met een rijbewijs.

5.4. Alle lespakketten hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. Het gekozen pakket dient binnen 12 maanden verbruikt te worden door de leerling van het lespakket. Startdatum is gelijk aan de eerste rijles van het pakket.

Art. 6. Aanvraag bepaling praktijkexamen

6.1. De kosten van de aanvragen van de CBR examens zijn omschreven op de website van de autorijschool.

6.2. De instructeur van de leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijkexamen.

6.3. De autorijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor het praktijkexamen. De afgifte van deze aanvraag gebeurt na de volledige betaling door de leerling. Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de autorijschool het recht een examenaanvraag te weigeren voor verzending.

6.4. De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe instructeur/examinator zal worden afgenomen (CBR). De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.

6.5. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het meebrengen van de noodzakelijke papieren voor het praktijkexamen. De autorijschool is niet verantwoordelijk voor nalatigheid van de leerling en handelingen en/of uitspraken van het CBR of BNOR welke gedaan worden omtrent het afgenomen examen.

Art. 7. Beëindigen van de overeenkomst

7.1. De leerling kan deze overeenkomst alleen tussentijds beëindigen om dusdanig dringende reden dat van de leerling niet verwacht kan worden deze te continueren, waarbij de leerling echter wel verplicht is de reeds afgesproken lessen te voldoen.

7.2. Bij vroegtijdig beëindigen door de leerling van aanbiedingslessen, aanbiedingen en/of spoedcursussen waarop korting wordt gegeven is er geen restitutie van lesgelden en/of examengeld mogelijk.

7.3. Bij ernstige gebeurtenissen zoals blijvende ziekte of invaliditeit zal de autorijschool de openstaande gelden minus de administratiekosten terugbetalen.

Art. 8. Aansprakelijkheid

8.1. De autorijschool is op de gebruikelijke wijze verzekerd voor deelname aan het verkeer. Bij een leerling die nog niet in het bezit is van een wettelijk rijbewijs, geldt de instructeur als bestuurder. In het geval dat de leerling al wel in het bezit is van een wettelijk rijbewijs, geldt de instructeur niet als bestuurder.

8.2. Er wordt lesgegeven in of met voertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittenden.

8.3. De autorijschool is niet aansprakelijk voor kwijtraken van persoonlijke en/of waardevolle goederen voor, tijdens of na de les. De leerling draagt zelf zorg voor zijn spullen.

Art. 9. Geschillen

9.1. Alle geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

9.2. Alle uit een geschil voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de dager, tenzij de rechter in de uitspraak anders bepaald.